مشاوره تحصیلی : بر اساس دستورالعمل های فعلی «دانش آموزی که در پایه ی دوم متوسطه به تحصیل اشتغال دارد چنان چه متقاضی تغییر شاخه یا رشته باشد با نظر مشاور و شرکت در امتحان درس هایی که برای تغییر رشته لازم است می تواند در پایه ی سوم به شاخه یا رشته دل خواه هدایت شود» . دانش آموز ضمن تکمیل نمون برگ تقاضای تغییر رشته (دو هفته قبل از امتحانات خرداد یا شهریور) بایستی در خرداد یا شهریور در امتحانات مربوط شرکت نماید و در صورت کسب نمره قبولی در کلیه ی درس های مربوط، با تغییر رشته ی وی موافقت می شود.

هر چند امکان تغییر رشته در سال دوم و حتی سوم وجود دارد اما دانش آموز بایستی در سال اول با انتخاب رشته ی صحیح خیال خود را آسوده نماید و مجبور به پرداخت هزینه های تغییر رشته نشود، به خصوص اینکه در برخی موارد مجبور است حدا اقل در امتحان چهار درس شرکت نماید و بایستی در کلیه ی درس ها نیز نمره ی قبولی را کسب نماید. در جداول زیر درس های تغییر رشته مشخص شده است :