مشاوره تحصیلی: یکی از موضوعات بحث برانگیز در کنکور موضوع تاثیر درس زمین شناسی در کنکور است، هر چند که هر درس ضریبی دارد و مشخص است اما داستان دیگری نیز در این بین وجود دارد؛ در این ویدیوی پنج دقیقه ای با نمایش یک کارنامه تاثیر درس زمین شناسی در کنکور توضیح داده شده است.

نمایش ویدیوی تاثیر درس زمین شناسی در کنکور  (5 دقیقه)