مشاوره تحصیلی : یکی از مهمترین رفتارهای تکمیلی در مطالعه ی صحیح «خلاصه نویسی» است. خلاصه نویسی یعنی «نوشتن عبارت ها، مفاهیم، و موضوعات کلیدی متن به طوری که با نگاه کردن و خواندن خلاصه ها همه ی مطالب خوانده شده یادآوری شود».

مشاوره تحصیلی : یکی از مسایلی که در موفقیت تحصیلی تاثیر مهمی دارد، خواندن به موقع درس ها است. در این رابطه اصل بر این است که درس هر روز در همان روز خوانده شود؛ یعنی وقتی معلم در یک روز چند صفحه از کتاب را درس می دهد، دانش آموز نیز در همان روز آن درس را بخواند.

این روش باید از آغاز سال تحصیلی به کار گرفته شود. خواندن درس ها بر اساس اولویت باشد و درس هایی که یادگیری آن مشکل تر است در صدر برنامه ی درسی قرار گیرد، زیرا ممکن است فرصت مطالعه ی همه ی درس هایی که در یک روز تدریس شده پیدا نشود. همچنین به جهت آمادگی برای امتحانات شفاهی و کتبی، در هر روز درس های روز بعد را که قبلا بر اساس «درس هر روز همان روز» خوانده شده مرور می شود. اگر «رو خوانی» درس ها برای آمادگی در کلاس هم در نظر گرفته شود در هر هفته یک درس چهار بار خوانده می شود : رو خوانی، کلاس درس، درس هر روز همان روز، و مرور درس روز بعد برای امتحانات شفاهی و کتبی و این عالی است!